ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.gumibg.bg
Настоящата страница съдържа Общите условия на договора за ползване и сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина www.gumibg.bg собственост на фирма “Хелиос“ АД град Севлиево, улица зона изток 1, тел 067531252.


 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина WWW.GUMIBG.BG собственост на фирма “Хелиос“ Ад град Севлиево, улица зона изток 1, тел 067531252. Тези условия обвързват всички потребители. С изпращането на поръчка от сйта потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата www.gumibg.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4. След изпращането на поръчката си потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в пазарската количка?/shopping card/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката (по телефона или по електронната поща) и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


 ДОСТАВКА
1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
2а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
2б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения и преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването и.
Цените за доставка са посочени в раздел доставка!


ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ прилага стокова разписка или данъчна фактура, придружена с касова бележка
,които представляват и гаранционен документ към своите клиенти за дадената закупена стока.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Гаранцията покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата възникнала вследствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите на експлоатация и важи една година от датата на закупуването.


ЗАБЕЛЕЖКА:Гумите индикирани с абревиатура„P.O.R.” от “PROFESSIONALOFFROAD “ или с модели „М/Т“ от „MUDTERRAIN” не трябва да бъдат поставяни на автомобили , които ще се движат по асфалтова настилка, а само и единствено на автомобили, които ще се движат по извън пътна настилка . Независимо , че са проектирани и изчислени за движение със скорост над 100 км и технически няма проблем да се шофират с по-висока скорост , нашият съвет е да се използват с максимална скорост до 70 км/час. При увеличаване на тази скорост дискомфорта от шума и вибрациите се увеличава драстично и води до по-голям дискомфорт. За тези гуми не се препоръчва балансиране.За тези гуми няма да бъде призната рекламация :

Ако клиент желае да получи рекламация на оф роуд гуми, поради това, че не могат да бъдат балансирани.Ако клиент желае да получи рекламация на гуми, поради това , че при шофиране с тях гумите подскачат, вибрират,бият или шумят.Ако клиент желае да получи рекламация на гуми, при положение, че са монтирани на неправилния размер джанта .

 

Гаранцията за всички гуми не покрива щети и повреди възникнали поради:
Неправилен монтаж/демонтаж на гумата.
Неправилна експлоатация;недостатъчно напомпване или пренапомпване.
Въздействие на органични разтворители/бензин,нафта,масло/.
Неизправност в ходовата част на автомобила;невнимание и/или небрежност на водача.
Натоварване несъответстващо на товарният индекс отбелязан на гумата.
Експлоатация със скорост несъответстваща на скоростният индекс на гумата.
Изкъртване поради завой на място или неравномерно износване поради нерегулиран преден мост.
Неравномерно и/или преждевременно износване поради системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите.
Механично въздействие на остър предмет.Ако клиент желае да получи рекламация на гуми ,поради това, че не могат да бъдат балансирани.Ако клиент желае да получи рекламация на гуми, поради това , че при шофиране с тях гумите подскачат, вибрират ,бият или шумят .Ако клиент желае да получи рекламация на гуми, при положение, че са монтирани на неправилния размер джанта  .Ако настъпилите повреди с в резултат на неправилна употреба и при ползване на гумата по начин ,неадекватен за предназначението ,както следва да съобразите и това,че при такава употреба се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата,вещите и превозните средства, намиращи се в близост.
Потребителя има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно закона за защита на потребителите. При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи издадени от "Хелиос" АД удостоверяващи покупката на гуми. В случай на оспорване на експертното становище на специалиста на "Хелиос" АД, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси от съответната марка гуми.
Право на отказ
На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Стоките са във вида в който са получени, без да са експлоатирани по какъвто и да било начин, без да са поставяни,монтирани или оборудвани на друго помощно средство. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми“ Хелиос Ад“ за имената си, адрес и ако има телефонен номер или електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва  стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Хелиос АД“ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Хелиос АД“ за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. „Хелиос АД“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Хелиос АД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
За тази цел изпратете попълнен попълнен формуляр за отказ, преди изтичане на периода от 14 дни след като сте получили стоката:

на електронна поща: helios_to@nat.bg
или на адрес : гр. Севлиево , ул Зона Изток 1 пк: 109


ЦЕНИ
1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на www.gumibg.bg са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство. Към цените, посочени на сайта e включенa и такса за доставка в рамките на република България. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.gumibg.bg
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.gumibg.bg
5.Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
-да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
-да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
-да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
-да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от WWW.GUMIBG.BG услуги;
-да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
-да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
-да не извършва злоумишлени действия;
-да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1.ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
2.ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/. 
3.ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
4.ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
6.ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес helios-bg@nat.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
8.ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
9.ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.ЛИЧНИ ДАННИ
1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2.ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


ИЗМЕНЕНИЯ
1.Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


ТЕРМИНОЛОГИЯ
1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
2 Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
3. Интернет магазина www.gumibg.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.


Top